shasta flower

Shasta Flower I

2015
acrylic on canvas
63.0 x 38.2 cm

Shasta Flower I

Shasta Flower II

2015
acrylic on canvas
38.0 x 63.0 cm

Shasta Flower II

Shasta Flower III

2015
acrylic on canvas
64.2 x 33.0 cm (two-piece set)

Shasta Flower III

Shasta daisy I

2015
acrylic on canvas
50.0 x 24.0 cm

Shasta daisy I

Shasta daisy II

2015
acrylic on canvas
38.0 x 26.2 cm

Shasta daisy II

Wild flowers I

2015
acrylic on canvas
33.2 x 23.0 cm

Wild flowers I